Johann Hartwig Ernst von Bernstorff

Utzon-Frank og Monument for J. Har undertiden udstillet Skulptur Hestegruppe, Keramik, Kyhn, Edvard Weie, Marius Hammann,. Men en Marine af Eckersberg, som han saa hos J. Levin , 17; Bielke , Meisner-Jensen, Karen , f. Elsheimer, muligt - jfr.

Kronborg Slot

Fredensborg Slot og Slotshave

Verdenskrig paa allieret Side. Paa Amerikansk udgav han bl. Seven Months and Seven Days paa Dansk Mit Skib er ladet med , The Deep paa Dansk Dybet og Through the American Landscape Yderligere foreligger paa Dansk: Men Klitgaard har ogsaa virket som Tegner og Maler. Karl Isakson, , ; Pol. Klok, Jens Christian, f. Kloss, Frederik Theodor , , Maler. Maler Friedrich Moritz Theodor K. Navneforandring fra Klooss Kom til Berlin for at uddannes til Arkitekt ved Akad.

Kloss benyttede i Begyndelsen det Men en Marine af Eckersberg, som han saa hos J. Kloss, Sophie Louise, , Maler. Maj i Rom, begr. Maler Frederik Theodor K. Sophie Kloss, der var Landskabsmaler, udst. Klotsche, Johan , se Kotsche, Johan. Kluge, Harry Axel Eduard Leonhardt, f.

Malermester Ole Martin K. Benny Claudi Pedersen Bistrup ; Arb. Marts i Holstebro. Elev af Karl Schou -og desuden Undervisning i Paris Marts ; Demokraten, Aarhus, Marts ; Aalborg Amtstid. Marts l i Kbh. Medaillen pro litteris et artibus tildelt ham af Karl XV. Linds Navn, fulgte med Nr. Desuden leverede han Tegninger til Almanakker o.

Allvin og Theodor , samme: Foruden i Corsaren, har K. Rikard Magnussen se ndf. Et Speciale havde K. Det menes, at K. Et andet Felt fandt K. Adskillige findes i Bymus. Han har dog Krav paa. Pladsen som vor tidligste professionelle Blad- og Karikaturtegner, og hans Folkelivsbilleder. Hinsidan sundet, I, , 59, f. Den danske Bog, ; Rik. Danske Streger, ; O. April i Hamborg, d. Marts i Stockholm, D. Denys, Francoys , bl. Af Arbejder i Danmark findes desuden paa Rosenborg: Ulrikka Eleonora ; paa Fr.

Hedevig Eleonora , Dronn. Ulrikka Eleonora m. IV ; Gustaf Elgenstierna: Den introducerede svenska adelns attertavlor, II, , ; L. Knaj, Hendriek, - -, Maler, signerede en nu forsvunden Altertavle i Glostrup. Fredensborg, , ; H. Knieper, Hans de , d. Gift med Marine Jehansen, d.

Antaget som Tapettegner s. I , af Prins Chr. II samt af Prins Chr. IV og nogle med Jagtscener o. Af de i Danmark udf. Arbejder er kun bevaret: Tegning fra Fr. Knieper er sikkert en af de betydeligste Kunstnere, der har virket i Danmark: I Billedet af Fr.

Sandvig, ; Weinwich, - Nye danske Mag. Renaissancen og Kunstens Hist. Wandteppiche, III, ; V. Andrup i Danmarks Malerkunst, og senere Udg. Knippel, Carl Herman, f. Malermester i Faaborg; Forstander for Teknisk Skole sst.

Knop, David , - -, Guldsmed i Monster, fik 7. Juli udbetalt Daler for en. Die deutschen Schaumiinzen, II, 2, ; G. Knorr, Torben , c. In, Regiment , forflyttet til Land-. En smuk akvarelleret Tegning paa Pergament af Hertug. Hertugen var Chef for oldenborgske. Knud Larsen, Gudrun Thora, f. Maler Knud Larsen s. Morbroderen var Maleren Hans Dall. Ogsaa hendes Billeder af. Knudsen , se ogsaa Knutzen. Marts med Maler Carla Rachel Stefansen s.

Juni i Kolding, D. Jacobsen ; Wilstrup April ' og Knudsen, Hans Christian Martinus, , Maler. HjelmstjerneRosencrone ; Bielke , 96; Akad. Mols ; P. Zahrtmann og hans Elever Fr. Eftersar ; Sommerdag. Motiv fra Tange , Kunstmus. Traditionen i dansk Kunst. Efter Studieaarene hos Zahrtmann blev navnlig L.

Hans Komposition er altid vel afvejet og Tegningen indgaaende studeret. Marts i Nyborg med Daniele Claudine Svane, f. Knudsen, Johan , f. April i Narssaq ved Julianehaab.

Knudsen, Ludvig Harald, , Arkitekt. Marts i Ruds Vedby, D. Distrikt , fast ansat , tog Afsked ; Medl. Garnisons Kirke ; Reformert Kirke Stephans Kirke , gotisk bl. Andreas Kirke, Skydemuren , Barok. De Reformerte i Danmark, , 37,. Marts ; Bygmesteren, , ; Fr. Garnisons Kirke, , ; Heinr. Den store danske Landsloge , , ; Aage Langeland-Mathiesen: Knudsen, Marie Rasmine, , Maler. Marts i Slagelse, d. Maj Marie Luplau. Knudsen , Knud Niels Arnold , f. Obels Tobaksfabrik i Aalborg. Jacobsen , 42; Zeuthen Ansat i Stadsarkitektens Direktorat i Kbh.

Huse i Danmark , s. Preben Hansen og Erik Lassen. Knudsen, Peder Jacob Marius , , Maler. Aalesund Havn , i Teatermus. Casinos Malersal, samt i Kunst-. Maj alle K. Knuth, Eigil, Greve , f. Diplom i New York Speaker ved Statsradiofonien Oliemalerier og Akvareller, givet Udkast til Bogomslag og arbejdet med Keramik. April Kronik af samme ; Svend Rindholt i Saml. Knutzen, Balder Richard , , Maler. Ingeborg Franciska Carlsen, f. Knutzen Knudsen , Christian Ludvig , , Maler.

Snedkermester Johan Christoffer K. Knutzen, Sylvius , , Arkitekt. Juli i Hellerup, begr. Rejsebreve ; , Gartnerbolig ; Ark. Bloemart, har malet Feltslag og Historiebilleder for Chr. IV men har, trods tidl. Olearius, Slesvig , e: Stik af Batavia og Kapstaden sign. Det er meget ringe Arbejder. Sandvig, ; Spengler, Waabs, hvis Himmel han har signeret med fuldt Navn Hans Gudewerth 33, 49; K. Koch, Bengt , f. Broder til Holger K.

Bengt Koch maler fortrinsvis Figur- og Havebilleder, der former sig som en lyrisk Hyldest til Hverdags- og Familielivet. Koch, Fritz Anton Peter, , Arki. Wenck og Stadsarkitekt L. Fra Formand for Kbh. Christianskirken og April ; Bristol Fritz Koch var en glimrende Tegner og besad en rig og levende kunstnerisk Fantasi. April , Bebyggelse af en Grund ved Raadhuspladsen ; , Afd. Koch, Hans Henrik , , Arkitekt. Forpagter paa Brockdorff Rasmus Syberg P. Holm, Martin Nyrop og H. Richsvej 44 , Mariendalsvej 77 for Harald Moltke , s.

Carl Petersen og Zahrtmanns Plads 79 for Kr. Ting- og Arresthus i Kerteminde 3. Hansens Arbejder, som blev Spirmodstandernes sagligt mest betydningsfulde Argument. Fra sin Farfader, Hofbygmester J. Koch , H ans P eter Gyllembourg , f. Rektor Johan Buntzen K. Kongensgade 72 og opf. Koch, Holger , f. Broder til Bengt K. Luca i Rom; agreeret ved Akad. Raadhus i Middelfart c. Teater , af Slottet i Kiel ; St. Som denne havde han ogsaa det bedste Forhold til Akad. Hansen rettedes ogsaa mod K.

Han kom saaledes ligesom C. Hansen i sin Tid til at indtage Stillingen som Landets fornemste officielle Arkitekt. Papirer i Det kgl. Bidrag til Odense Cathedralskoles Historie, , ; Chr. Bogen om Slagelse, , ; Vilh. Wanscher i Artes, I, , ; Fr. Danske Borgerhuse, , 39, ; samme: Bissen, I-II, ; E.

Koch, Mogens , f. Peter Koch til Ea Koch ; K. Sommerhus ved Henne Strand for Skolebestyrer J. Koch ; Restaurering af C. Kirke i Brejning ved Vejle ; Dispositionsplan for Den kgl. Arbejder for Selskabet for kirkelig Kunst; har arrangeret fl. Peter Koch udarbejdet en Registrant over C. Hansens Tegninger og Bygninger Akad. Koch, Otto , d. Gottorffer Kunstler, 11, Quell. Koch, Peter , f. Mogens Koch indtil Magasin du Nords Boligudst.

Optagelse af nye Medl. Mogens Koch udarbejdet en Registrant over C. Charlottenborg, ; P. Davids Samling, ; Gudmund Boesen og Chr. Koch , Otto V aldemar , , Arkitekt. Marts , Afgang Juni ; lille Guldmed. Storck andet Bind af Sallinglands Kirker; Medl. Varming ; Lukaskirken, Chr. Richardts Vej , Eckersbergs Med. Tekst og til Dels Opmaalinger i 2. Han var en fortrinlig Tegner og Opmaaler og tillige betydelig som middelalderlig.

Nyere dansk Bygningskunst, sat. Thor Lange, , ; Jul. Apostelkirken gennem 25 Aar, , 5; Heinr. Koch, Wilhelm Julius , , Arkitekt. Arkitekt Heinrich Anton Christian K. Uddannedes hos Arkitekterne Chr. Hansens Tegnestue og var bl.

Frue Kirke, , Kock , se ogsaa Cocq. Kock, George Eberhard , - -, Bhgr. Han fik 30 Rdl. Sidste Udbetaling 19 Aug. Han skulde have stukket de nye Danmarks Kort, Kongen havde ladet udarbejde. Gripsholm samt i Industrimus.

Servatius Coc c us fecit Ao , og dette formoder M. Petri Gemeinde, som Back, Servatius ; M. IV og Malerkunsten, , ; H. Malerei, Note ; N. Kock, Wilhelm , -, Maler og Litograf. Maj i Aalborg, d. Ansat som Brogedmaler ved Den kgl.

Kock har aabenbart arbejdet meget med Dekorationen paa Den kgl. Han er desuden repr. Koefoed, Hans Christian , , Maler. Hans Hospital, Urne paa Vestre Kgd.

Kom efter Konfirmationen til Kbh. Koefoed, Herman Hansen , , Maler. Maler Hans Poulsen K. Fra paa Akad. Arveprins Frederik , forli. Eigtved solgt til Akad. Hansen Giesegaard m. Bernstorff Privateje og Fr. Numsen Frijsenborg ; et Prospekt: Hans Dygtighed som Tegner kom ham imidlertid til gode i hans Egenskab af Atelier-.

Landskabsmaleriet, ; Bo G. Koefoed, Villum Poulsen , , Maler. Sophie Jensdatter Seest Privateje. Stamtavle over Familien Koefoed fra Koefoedgaard,, Koefoed Jespersen, Hans ,. Gaardejer, senere Arkivar under Kbh.

De Tretten ; Kunstn. Koenig, Hans , - -, har sign. Kofod, Ellsabet Sigrid, f. Levin , 17; Bielke , Kofoed, H ans Peter , , Maler. Ornamenter , Sevres Fabrikkens Mus. I Gudhjem Kirke har han de-. Anker Wolffsen ; Arb. Kofoed, Jens Christian , , Arkitekt.

April paa Elesgaard, Ibsker Sogn, d. Gaardejer Maurits Markmann K. Kohl, Gerda , se Mezger, Gerda. Kohlmann, Johan , - - , Guldsmed. Forgyldte allegoriske Bronzefigurer til Salvingstronstolen c. VI, , 5, 7; C. Dansk Guldsmedekunst, , 93; 0. Kolberg, Andreas Johnsen, , Bhgr. Bacchant ridende paa Panter Statuettegruppe i Terrakotta, ; tilh. Weyse Gips, , Aalborg Mus. Bournonville , Gips, Teatermus. Koldborg, Johannes , f. Maj i Reykjavik med Tegner Ellen Toustrup: Madsen se Raadal, Ellen Toustrup Madsen.

Juli i Maribo med Ellen Marie Philipsen, f. Dyggve, Anton Rosen, B. Tennishal i Skovshoved , s. Bonnesen ; Badehotel i Juelsminde ,.

Kolding , se ogsaa Colding. I 'erne leverede han talrige Arbejder til Kirkerne i Hads Herred ml. Snedkere og Billedsnidere,; O. Kolling, Ingeborg , se Rode, Ingeborg. Vokspousserer Lukas Wilhelm K. Gips, hvis Ansigter ofte var Livsmasker. Paul samt en Figur i Gips, 36 Rdl. Koltermann , se Coltermann Bd.

I samt i Supplementet i Bd. Kondrup , Jenny Helene Cathinka , , Bhgr. Som ganske ung Elev i H. Andersen med en lille Pige, Statuettegruppe Charl. Andersen Monument Kolding Mus. Fra levede Cathinka Kondrup som sindssyg paa S. Kongsbak, Albert Georg , f. Gift med Anne Kathrine Bisgaard, f. Maj i Hjortdal, D. Senere blev han lysere i Farven og mere lyrisk betonet i sin Opfattelse af Landskabet.

Opholdet i Italien gav hans Kunst en Fornyelse, Farven blev lettere og finere, uden at det gik ud over den solide Gennemarbejdning af Formen. Elev af Hans Tegner. Kyhn, Edvard Weie, Marius Hammann,. Gustaf Wolmar, Karl Isakson m.

Han var desuden en ypperlig Tegner, ofte i sine Karikaturer med et dybt. Kongslev, Caspar Peter , , Maler. Gift med Johanne Frederikke Hoffmann, f. Kom efter sin Konfirmation til Kbh. Kongstad , J ohan Kristian , , Tegner og Bogkunstner. Juni i Holte, begr. Marts i Ordrup Kat. Maj i Hellerup, D. Bosatte sig i Miinchen, men vendte kort efter hjem og boede nu gennem alle de fig.

Aarsens Tid , Emil Aarestrup: Ritorneller og Erotiske Situationer , Poul M. Kongstad var en alsidig Mand, men hans Indstilling var ret konservativ. Det glatte Papir med Autotypier efter Fotografier holdt han ikke af, men tegnede som Regel sine Billeder over Fotografierne, hvad der ofte gav et fortegnet Indtryk.

Broder til Simon M. Gift med Johanne Margrete Bigom, f. Broder til Claus Poul M. Abildgaard til Rom, og skal s. Clemens til Svejts, hvor han vistnok er forblevet til efter ; senere derfra? David salves af Samuel Maleri , lille Guldmed. Malgoc arbejdede vistnok nogle Aar hos Mandelberg, hvor Clemens traf ham og if.

Da Clemens traf ham her , levede han i Fattigdom. Hans Landskaber har i Svejts i nyere Tid opnaaet rosende Omtale. Thorlacius-Ussing i Rom og Danmark, , ; Sig.

Malinowski, Arno Johannes Franz, f. Lindahl , blev Svend; forb. Ansat ved Den kgl. Pige mad Spejl udst. Med dem vandt han en uomtvistelig Sejr paa Verdensudst. Malling, Johannes , , Maler. Juni i Borre med Ingeborg Dorothea Lund, f.

Juni ; Elev til Jan. Hansen Reistrup samt en Vinter paa Det kgl. Teaters Malersal under Thorolf Pedersen. Fortid og Nutid, , Malling, Peder , , Arkitekt. Senere Gehejmestatsminister Ove M. Marts , store Juni ; lille Guldmed. Hansen, men hans Bygninger i Empirens Stil, bl. Sine sidste Aar henlevede han som. Clausen i Dansk Ugeskrift, , Nr. Optegnelser om Mit Levneds og min Tids Hist. Eckersberg, , ; samme: Constantin Hansen, , 95 f. Hansen og Carl Petersen sst. Landgaarde og Lyststeder, 11, , 45, 49; Tyge Hvass i Arch.

I, , ; C. Weilbach i Fra Ark. II, , 94; C. Malthe, Rasmus Secher Sakker , , Bhgr. Gift med Hertha Rosaline Cathrine Guldborg, f. Holstein Ledreborg Gips, begge Ribe Mus. I Aalborg Museum findes adsk. Jerichau restaurerede han Terrakotta-Ekspl. Han udgav en polemisk Pjece: Kunstakademiet og Thorvaldsens Arbejder. Et Bidrag til dansk Kunsthistorie. Mandelberg, Johan Edvard , , Maler. Arbien kunde begive sig til Paris for videre Uddannelse. Med Talent kopierede han bl. Salonen ,78; Universitetets Udst.

Hyrdescener, de 4 Aarstider, de 4 Verdensdele alle Fr. Efter Harsdorffs Udkast dekorerede M. Bevaret er Spisesalen paa Fr. En Skitsebog i Kbst. Hans eneste store Opgave som Historiemaler, nemlig de 8 Iliadebilleder i Fredensborg Kuppelsal, blev imidlertid baade m. Han fulgte med hele Udviklingen fra Barokken over Rokokoen til Nyklassicismen. I det hele ligger M.

Ikke mindst for den store Skare. Hviid i Minerva, Sept. Wiedewelt, , 46 ff. Fredensborg, , , ; Meldahl og Johansen, , 67, 70, 76, 87, 96, 97; Th. Frankrigs og Danmarks kunstn. Schultz i Danske i Paris, 1, ; C. Swane i Danmarks Malerkunst, ; V. April i Stockholm. Efter at have studeret hos N. Allerede foretog han pas Opfordring af Fr.

Monuments scandinaves du moyenage Paris , Samlingar till svensks konst- och odlingshistorien , Atlas till Sveriges odlingshistoria 4 Hft. Sigurd Petersson i Kullabygd ; Gustaf Aberg sst. Schloss Gottorp, , 52, 80, 82; Friis: Bidrag, ; Harry Schmidt: Gottorffer Kiinstler I, , Quell. Arbejdede for Hertugen af Gottorp bl. Schloss Gottorp, , 80, 82; Haupt, , ; Friis: Maler Karel van Mander I.

Lucasgildet i Haarlem IV vilde have en Serie Gobeliner til Fr. Flensborg sluttede Kontrakt med Kongen; van M. Inden Udgangen af kunde van M. Betalingen ikke var endelig opgjort ved van M. Bredius i Oud Holland, , , ; F. Malerei, , , , Broder til Cornelis van M.

En Del Tegninger i Kbst. Judith , Coppenhagen ; Stellios Forvandling c. Elsheimer, muligt - jfr. Regnskaberne, men, ikke kendt eller bevaret: Helfigursbillede af Kongen; malede van M. Rytterbilleder af Kongen s. Peder; Kong Chr. Artiklen om Albert Haelwegh. Paa eet Stykke; Hertug Ulrik; Chr.

Melchisedek velsigner Abraham , Fr. Kronborg; et Kabinetstykke deraf i Gunnar Sadolins Saml. Kronborg samt et i Gunnar Sadolins Saml. IV i hel Figur c. IV til Hest , s. Regnskaber ; Rosenholm alene tilh. Thomesen Sehested og Hustru i Aarhus Domkirke c. III med Hatten Fr. V som Barn c. III i hel Figur ved Fr. Sophie Amalie ved Kronborg Fr. Ogsaa tidlige Rembrandtske Toner klinger ind. En tidligere fremsat Hypotese, at Rytterbilledet af Chr.

Som omtalt ligger dog alle disse Forhold endnu uafklarede; van M. Endelig mas enkelte af de mindre, ovale Billeder, mod blaa Baggrund jfr. Han synes i disse Aar at have arbejdet som den alt kunnende Mester, i skiftende Teknik efter Bestillernes Krav. Den lille Oval af Fr. Selv Billederne af van M. I Slutningen af 'erne viser van M.

I hele sin Virksomhed var K. Han var ogsaa Handelsmand. Desuden havde han industrielle Foretagender i Skaane. Han blev en saare velstillet Mand, vogtede strengt sin Ambition og tiltvang sig Stol i Holmens Kirke.

Ved sin Afstamning og sin Opdragelse i Kunstnermilieu var K. Anskuelse stod ban utvivlsomt over sin Samtids danske Malere; i koloristisk Henseende. Ugentlige Blade, , Nr. Petri Gemeinde, ; O. Rosenborg, , 53; Elisabeth Valentiner: Karel van Mander als Maler, ; O. Andrup 1 Danmarks Malerkunst, og senere Udg. Manders Stik ; H.

Mandix, Lucie, se Ingemann, Lucie. Mandrup-Poulsen, Christian Emil, f. Snedkermester Carl Wilhelm M. Knudsensgade og ; S.

Petrus Beyer , Vestre Kgd. Brand- og Politistation, Hellerup ; Axelborg , 8. Mandt, Michael Pettersen , , Maler. Juli i Eidanger, d. Juli i Eidsborg, D. Mandt, der i Norge var Elev af J. Flintoe i Kristiania og af A. Tidemand, blev opt. Rikard Berg i Norsk biogr. Mangor, Elovius , c. Maj med Johanne Christoffersdatter Heerfordt. Han ejede en Gaard i Nygade, hvor der blev fundet en stor Sum Penge. V, , ; Oluf Nielsen: Mannheimer, Charlotte Emma , , Maler.

April i London, d. Lund , af Frants Henningsen , af Frans Schwartz ; opt. Mannicke, Claus , - -, Skildrer, boede i Dybensgade Mansa , J acob H enrik , , Officer, Litograf. Gartner, senere i Fredensborg Johan Ludwig M. Danmark, 17 Blade i 1: Biblioteks Billedsamling findes 2 nydelige Planer over Fr.

Mansinger , , Maler. Mantzius, Karl , , Skuespiller, Maler. Skuespiller Kristian Andreas Leopold M. I Teatermuseet findes 2 af hans Malerier. Marcel Rasmussen , se Rasmussen, Marcel. Marcell ved Daaben Jensen, Marcell Wernegreen , f. I sine noget skematiske Billeder skildrer Marcell hyppigst den daglige Verden, der omgiver ham. Marckussen, Mareicke , , Maler.

Marcus , , Skriver, Bogmaler. Gift med Anne Marie Thoma, der overlevede ham. Modtog 16 Rdl. Tog senere privat Arbejde uden i Forvejen at have indskrevet sig i Lavet, hvilket afstedkom Protester.

Elling i Kulturminder, , Note 8. Margo, Jan , d. Kaldes Tapetmager, maaske en af Beient van der Eichens Svende. Mariager-Mester , , Stenhugger. De grove, provinsielle, men ganske dekorative Arbejder,.

Kunst, II, ; C. Adelige Gravsten under Udgivelse. Marle- Amelie-Francoise-Helene , , Prinsesse. Weinwich, , 42; Friis: Markussen, Olaf , f. San Cataldo ; van Gogh Billedkunstens plastiske og rumlige Problemer. Nansen dekoreret Galleriet i. Marselis' Studiebog Privateje i Danmark i Italien i 'erne bl. Oppenordt, af hvem der findes 5 Tegn.

Maj ansat under von Platen som kgl. April at regne; Rdl. Peter Schwans Gaard, nuv. Virksom ved Staldmestergaarden i Kbh. Dekorative Detailler ved Indgangsportalen m. Koch, men kendes fra Stik i Thuras Danske Vitruvius. Arkitekt under von Platen jfr. Medens hans Virksomhed ved Staldmestergaarden og Ombygningen af Fr. Andrup i Fra Ark. I, , ; Vilh. Lorenzen i Den danske Centraladministration, ; samme i Kbh. Garnisons Birke, ; samme: Petersborgs Arkitektur i Marstrand, Julie , , Bhgr.

Bagermester, senere Borgmester i Kbh. Elev paa Tegne- og Kunstindustrisk. Sode og Meldahls Sk. Marts , Elev her til og med Eft. Talrige Rejser til Udlandet, bl. Rejsen til Vinterland , med egne Akvareller. Marstrand, Knud , , Arkitekt. Broder til Paul og Vilhelm M. Wenck og hos Arkitekt Klein i Moskva. Marstrand, Paul , f. Juni i Svendborg, D. Arkitektuddannet i Moskva bl. Herregaardene Domaine Richards , Domaine de la Borde. Kirke med Annekser i Rabat ; den engelske Generalkonsuls Embedsbolig sst.

Bygmesteren, , ; Soc. Marstrand, Sophus Vilhelm , , Arkitekt. Fabrikant Theodor Christian M. Paris, Tyskland og Norge. Forlag til Flytning af Rundetaarn. Marstrand, Nicolai Wilhelm , , Maler. Mekanikus, senere Kommerceraad Nicolai Jacob M. Fonden ad usus publicos , 36 og Opholdet i Italien, hvor M. Neapel, varede til Okt. Sent paa Efteraaret tilbage i Kbh.

Kittendorff i Italien; og 71 Baderejser til Karlsbad. Et Uheld paa Kilderejsen ; Skitser i Kunstmus. Motiv taget fra Holbergs Barselstuen og Bondestue. Frierens Moder taler hans Sag begge Kunstmus. Hage , af Fru Frederikke Raffenberg , Kunstmus. Konen i Tiggergondolen faar Almisse og Landstigning i Venedig. En Tiggergondol har paa Canal grande fulgt Herskabsgondolen begge Kunstmus. Roed ; Billede fra Hverdagslivet , Kunstmus. Dommen over Christoffer Rosenkrantz og Chr.

Illustrationer til Peder Paars X og Vilh. Holberg Billedbog ; til Cervantes: Don Quixote i Martins Forlags Udgave c. Wilhelm Marstrand begyndte allerede som Dreng at tegne og male. Gennem Tilskyndelse fra Eckersberg, der personlit kom i M.

Deres Farvevirkning er mindre sikker cg Formbehandlingen ofte uden virkelig Fasthed. Schmidt-Pbiseldeck nok anses f-r de betydeligste. Bendz's kunstneriske Stil med dens noget overdrevne Brogethed fik i det Hele i disse Aar overordentlig Betydning for M. Billedets Farvevirkning er inspireret fra Bendz, hvis kraftige Kolorit M.

Her som saa ofte i M. Eckersberg synes at have set med stor Velvilje paa disse Arbejder og betegnede M. I kunstnerisk Henseende er M. Antoniusfesten i Rom og det s. I dette Arbejde, som i det n. Med sit Medlemsarbejde for Akad. Hans Lyst til at berette en Historie og karakterisere dens Personer har saavel i Erasmusbilledet for Akad.

Malerisk er disse Arbejder ret svage. De maatte mislykkes, fordi han tog Tingene fra den forkerte Ende, fra oven nedad. Kort efter at M. Tydeligst er dette nok i Billedet af Fru V. Efter sit Bryllup i Juni rejste M. Andersen oplyser i Mit Livs Eventyr , at han forud havde henledt M.

Billedet har mange smukke Enkeltheder, men det er ikke lykkedes M. Under sit Ophold i Venedig fra Eft. Ogsaa Farveholdningen er mere behersket og finere sammenstemt end i Flertallet af M. Vinteren fik M. Her, som i M. Dermed var hans Arbejdsevne brudt. Endnu i sin Levetid opnaaede M. Kopenhagener Kunstblatt, , Nr. Ussing i Danmarks ill. Almanak for , ; samme i Ill. BilledkunstX , ; Auk. Breve og Uddrag af Breve, ; Jul.

Lange i Ude og Hjemme, , ; Den ny Tid Lehmann i Dansk T. Lange i Udvalgte Skrifter, I, , optrykt fra Ill. Flintoe ; Karl Madsen: Wilhelm Marstrand, ; F. Mennesker og Oplevelser, ; ny Udg.

Gurlitt i Gads danske Mag. Muller i Gads danske Mag. Egne Optegnelser og Breve, udg. I, , ; samme: Don Quixote, I, , S. Dansk Genremaleri, , 9, 10, ; Carl V. Thorlacius-Ussing i Fyenske Aarb.

Briinniche i Danmark, , , ; Laur. Dansk Bogillustration , , , 60, Marstrand, Vilhelm , f. Broder til Knud M. Prix d'honneur i Bryssel for Bogbind og Bogtryk. Noget bindende Bevis for, at M. Die Steinmeister Gotlands, , ; F. Danmarks Kunst, I, , ; 0. Danmarks Runeindskrifter, , Sp. Martens, Carl Christian , , Murermester. Omtales som Elev paa Akad. Kronprinsensgade 5 , Tegn.

Ved Skiftet efter M. Dansk Byggesset, , Martens , Hans Ditlev Christian , , Maler. Juli i Kiel, d. Stadskateket og Garnisonskantor Johan Lorenz M. VI Kongen har if. Noack ; Syditalien og Sicilien s. Ursula Dahlerup efter Hamborgs Brand til Kbh. VIII, betalt af Fr. Desuden tegnede han flittigt i Kirker og Klostergaarde Oliemaleri fra S. Inden Tilbagekomsten til Kbh. Holbech, som han kendte fra Rom, og hvis Atelier i Kronprinsessegade han nu dekorerede.

Han syslede med Projekter til Udvidelse af Kbh. Fra gammel Tid, ; J. Martens, Gustav Ludolph , , Arkitekt. Martens, Johann Hinrich , , Maler. Juli i Hamborg, d. April i Miinchen. Martensen, Jens , , Snedker, se Mortensen, Jens. Martensen, Jens, , Xylograf. Ostersen Weyles Glossarium Juridicum 2.

Martensen, Josepha Mathilde , , Maler. The town subsequently underwent a period of renovation with new brick and stone buildings lining its narrow streets. The old town has now become an important tourist attraction. The fine architectural style of Skagen on the northern tip of Jutland is quite distinctive. From the 19th century on, the houses were whitewashed and had red-tiled roofs.

Yellow and red tones dominated, backed by white chimneys and roof decorations. These traditions are not only to be found in the town's old districts but are maintained in the newer residential areas. Kampmann, Hack — , Aarhus Theatre. Nyrop, Martin , Copenhagen City Hall. Its development was no isolated phenomenon, drawing on existing classical traditions in the Nordic countries, and from new ideas being pursued in German-speaking cultures.

It can thus be characterised as a combination of direct and indirect influences from vernacular architecture Nordic, Italian and German and Neoclassicism.

Carl Petersen's main achievement was the Faaborg Museum built for collections of art from Funen. Steen Rasmussen is remembered above all for his town planning activities and for his contributions to the Dansk Byplanlaboratorium Danish town planning laboratory. Grundtvig's Church in Bispebjerg , Copenhagen, is named after the Danish philosopher and pastor Nikolai Grundtvig , remembered by most Danes for his resounding hymns, now an integral part of the national culture.

As a result of its unusual appearance, it is Denmark's most famous expressionist church. Designed by Peder Vilhelm Jensen-Klint , it relied heavily on Scandinavian brick gothic traditions, especially Danish village churches with stepped gables.

Jensen-Klint combined the modern geometric forms of Brick Expressionism with the classical vertical of Gothic architecture. Construction began in but was only completed by his son Kaare Klint in after Jensen-Klint's death.

The most striking feature of the building is its west facade, reminiscent of a westwork or of the exterior of a church organ. Functionalism , which began in the s, relied on rational architecture making use of bricks, concrete, iron and glass, preferably to meet social needs. The tower is 60 meters tall and the tower clock face has a diameter of 7 meters.

The building is made of concrete plated with marble from Porsgrunn in Norway. A more traditional approach was taken by Kay Fisker who, together with C. After World War II , Functionalism drew on trends in American Modernism with its irregular ground plans, flat roofs, open plan interiors and glass facades. Following in Jacobsen's footsteps, Denmark had some outstanding successes in 20th-century architecture. Prolific Henning Larsen designed the Foreign Ministry building in Riyadh , as well as a variety of prestige buildings throughout Scandinavia , including the Copenhagen Opera House.

He has advised on numerous city planning developments including those for Melbourne , London and New York. Jacobsen, Arne —34 , Bellavista apartments. Tycho Brahe Planetarium , Knud Munk. Since the turn of the millennium, Danish architecture has flourished both at home and abroad. Two important areas of Greater Copenhagen have provided substantial opportunities for architectural developments on the domestic front while a number of firms have gained international recognition, winning important commissions abroad.

For some, overseas assignments have become as important as those in Denmark itself. Recent years have also seen the emergence of several new architectural firms operating both in Denmark and internationally. After initial planning stages in the s, the first office building was realised in Copenhagen itself has also been undergoing significant transformations in recent years with the encouragement of various projects along the waterfront.

Based on initial planning work in the s, the area has already seen the appearance of several prestige buildings including the Black Diamond national library extension , the Opera House and the Royal Danish Playhouse Henning Larsen Architects , well established in the Nordic countries , are now active outside Denmark, particularly in the Middle East. Schmidt Hammer Lassen have opened offices in London and Oslo. In addition to numerous projects in the Nordic countries, their international work includes Westminster College in London and a new library for the University of Aberdeen.

Among the most notable international projects of C. The Great Belt suspension bridge , completed in , is the world's third largest.

Another trend in contemporary Danish architecture is the emergence of a new generation of successful young practices, inspired more by international trends than by the modernist tradition in Scandinavia. The generation is spearheaded by Bjarke Ingels whose firm BIG Bjarke Ingels Group founded in has made an unusually rapid transition into a well-established firm. BIG's major international breakthrough came in when the firm won six international competitions and gained several large commissions.

Larsen, Henning — , Copenhagen Opera House. Schmidt hammer lassen , — From Wikipedia, the free encyclopedia. List of Danish architectural firms. Sydhimmer landsmuseum, archived from the original on 4 August , retrieved 16 November The National Museum, archived from the original on 24 November , retrieved 11 November Folke Kirken, archived from the original on 4 August , retrieved 15 December Via Michelin , retrieved 15 January [ permanent dead link ]. Algo net , retrieved 8 December Fynhistorie , retrieved 14 November Ystads kommun, archived from the original on 25 July , retrieved 22 November Rosenborg slot, archived from the original on 18 March , retrieved 7 December Archived from the original on 9 January Retrieved 2 December Copenhagenet , retrieved 9 December Hunter, bA3Y , pp.

Musik historisk museum, archived from the original on 28 September , retrieved 12 November Dansk Arkitektur Center, archived from the original on 19 July , retrieved 7 January Retrieved 29 November Kulturhistorisk opslagsbog in Danish , DK: Dansk Architectur Center, archived from the original on 19 July , retrieved 13 November ByMuseet , retrieved 14 November Guld alder, archived from the original on 19 July , retrieved 7 December Architecture, Colours, Light , Copenhagen: Golden Days in Copenhagen.

Archived from the original on 6 December Retrieved 26 April Archived from the original on 27 November Copenhagenet, archived from the original on 20 August , retrieved 7 December Visit Denmark, archived from the original on 19 July , retrieved 17 November About Denmark, archived from the original on 3 March , retrieved 28 December Visit Denmark, archived from the original on 19 July , retrieved 15 January RK, archived from the original on 30 November , retrieved 15 December Retrieved 14 September Arkitektur Danmark in Danish , DK: Den Store Danske , retrieved 5 November Retrieved 23 June Uni geo , retrieved 8 December [ permanent dead link ].

Indholdsfortegnelse

Leave a Reply